OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro prodej prostřednictvím objednávky na internetové adrese www.zikaplast.cz

mezi:

Zíka Plast s.r.o.
IČ: 171 53 069,
DIČ: CZ17153069
kontaktní adresa: Na rychtě 17/26, Plzeň 326 00
kontaktní telefon: +420 607 554 314
kontaktní mail: info@zikaplast.cz (dále jen „Prodávající“)

a

právnickou osobou, podnikatelským subjektem s registrovaným IČ (dále jen „Kupující“)

1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění, dále jen „občanský zákoník“) definují a upřesňují základní práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání kupní smlouvy (dále jen „smlouva“) prostřednictvím vytvoření objednávky zboží na webovém rozhraní – webu www.zikaplast.cz

1.2. Tyto obchodní podmínky se vztahují na Kupující, kteří jsou právnickou osobou, nebo podnikatelským subjektem s registrovaným IČ. Tyto obchodní podmínky se tedy nevztahují na konečné spotřebitele.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Prodávající je povinen trvale zveřejňovat a udržovat obchodní podmínky na svém webu (www.zikaplast.cz) v aktuálním znění. Tj. pokud dojde ke změně či úpravě obchodních podmínek je prodávající povinen toto vždy neprodleně zveřejnit úpravou / aktualizací obchodních podmínek. Případná změna obchodních podmínek se však nevztahuje na již dříve podané / zaslané objednávky.

1.4. Vytvořením a zasláním objednávky Kupující stvrzuje, že je s těmito obchodními podmínkami seznámen, a že s jejich obsahem souhlasí.

1.5. Práva a povinnosti smluvních stran se dále řídí Reklamačním řádem, který je samostatnou součástí Obchodních podmínek.

1.6. Obě strany – jak Prodávající, tak Kupující prohlašují, že v souladu s ochranou osobních dat budou navzájem chránit veškeré sdílené údaje o druhé straně a nebudou je poskytovat žádné třetí straně.

1.7. Ve věcech v Obchodních podmínkách neupravených se vztahy smluvních stran řídí obecně platnými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále „občanský zákoník“).

1.8. Vlastnické právo k objednanému zboží nabývá Kupující zaplacením celé kupní ceny, ne však dříve, než zboží fyzicky převezme.

2 OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1. Prodávající má na svém webu trvale uvedenu aktuální nabídku a ceník zboží, kde je u každého jednotlivého produktu uvedena aktuální prodejní cena za 1 kus, a to jak cena bez DPH, tak cena s DPH.

2.2. Kupující provede objednávku zboží tak, že ji vytvoří a odešle na mail objednavky@zikaplast.cz , nebo na webu prodávajícího vyplní a odešle formulář Objednávka zboží. Do objednávkového formuláře vyplní Kupující požadované kontaktní údaje označené jako povinné. Kupující je povinen do objednávkového formuláře zadat své platné identifikační číslo (IČ) a prokázat tak, že je podnikatelským subjektem (právnickou osobou).

2.3. Objednávka zboží musí vždy obsahovat přesný název objednaného zboží, počet objednaných kusů zboží a celkovou cenu objednávky v Kč bez DPH a včetně DPH.

2.4. Kupující doplní do objednávky úplnou a správnou fakturační adresu, doručovací adresu (je-li rozdílná, než fakturační), telefonní a mailový kontakt a požadovaný termín dodání.

2.5. Prodávající není povinen obdrženou objednávku Kupujícímu automaticky potvrdit. Nepotvrzená objednávka není pro Prodávajícího závazná.

2.6. Akceptování objednávky (uzavření kupní smlouvy) je závazné teprve okamžikem, kdy bylo Kupujícímu doručeno písemné potvrzení o přijetí a akceptaci objednávky ze strany Prodávajícího.

2.7. V případě zrušení / nepřevzetí objednávky ze strany Kupujícího má Prodávající nárok na storno poplatek ve výši 35 % z fakturované ceny zboží. Pokud již Prodávající vynaložil v souvislosti se dodávkou objednávky náklady (například poštovné a balné), náleží mu též náhrada těchto účelně vynaložených a podložených nákladů, a to v plné výši.

3 DODACÍ PODMÍNKY

3.1. Obvyklá dodací lhůta je v rozmezí 2-14 kalendářních dnů od data přijetí a potvrzení objednávky Prodávajícím. Je-li to možné, doručí Prodávající objednané zboží kupujícímu bez zbytečného prodlení, a tedy v řádu jednotek dnů.

3.2. Pokud bude výše objednávky nadstandardní, nebo bude její realizace časově náročná, dohodne si Prodávající s Kupujícím individuální termín(y) dodávky(ek) písemně, formou dodatku k objednávce.

3.3. Prodávající je povinen dodat Kupujícímu zboží dohodnutým způsobem, řádně zabalené, nepoškozené a v perfektním stavu.

3.4. Objednané zboží bude Kupujícímu doručeno předem dohodnutým způsobem a to:

– doporučenou zásilkou České pošty na adresu uvedenou Kupujícím, přičemž Kupující je povinen uhradit cenu dopravy a pojištění zásilky (dopravné) dle aktuálně platného sazebníku České pošty.

– osobním odběrem u prodávajícího

3.5. Před převzetím zboží je Kupující povinen zkontrolovat celistvost a neporušenost obalu zásilky zboží a případné závady neprodleně řešit s přepravcem (Česká pošta). O zjištěných závadách a reklamaci kvality zásilky zboží musí být sepsán reklamační protokol. Není-li sepsán protokol, ztrácí Kupující nároky na reklamaci poškozeného / chybějícího zboží z důvodu porušeného přepravního obalu.

3.6. Neprodleně po převzetí zásilky zboží je Kupující povinen zkontrolovat počet dodaných kusů zboží a jeho stav. V případě zjištění nesouladu je Kupující povinen toto oznámit Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů od převzetí zboží.

3.7. Pokud Kupující objednané zboží do dopravce nepřevezme bez udání důvodů, má Prodávající právo požadovat úhradu kupní ceny zboží včetně dopravného v plné výši.

4 PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cena za zboží je účtována a platba za zboží je realizována v českých korunách (Kč), není-li dohodnuto jinak. Pokud je sjednána fakturace a platba za zboží v Euro, použije se pro konverzi z Kč aktuální kurs ČSOB (devizy – nákup) zveřejněný ke dni vystavení faktury.

4.2. Kupující, který nakupuje od Prodávajícího poprvé, má možnost zaplatit    Prodávajícímu kupní cenu za dodávku zboží jedním z uvedených způsobů:

– dobírkou při převzetí zásilky zboží od dopravce (Česká pošta)

– bezhotovostně převodem na bankovní účet Prodávajícího před dodáním             zboží na základě vystavené zálohové faktury, přičemž závazek Kupujícího uhradit cenu zboží je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

– v hotovosti při převzetí zboží (v případě osobního odběru u Prodávajícího)

4.3. Kupující, který nakupuje zboží jako stálý zákazník má možnost zaplatit Prodávajícímu kupní cenu za dodávku zboží bezhotovostním převodem na účet prodávajícího na základě vystavené faktury za dodávku zboží se splatností 30 kalendářních dnů od vystavení faktury (nebude-li určeno jinak). V tomto případě bude faktura zaslána mailem, případně přiložena spolu s dodacím listem k dodávce zboží.

4.4. Při nedodržení doby splatnosti dle těchto obchodních podmínek může být Kupujícímu účtován úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok Prodávajícího na náhradu škody, která mu prodlením Kupujícího vznikla, tím není dotčen.

4.5. V případě prodlení Kupujícího s úhradou ceny zboží je Prodávající rovněž oprávněn pozastavit další dohodnuté dodávky zboží, a to až do okamžiku úhrady všech splatných závazků Kupujícího.

5 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1. Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu, pokud již byla Kupujícím zaplacena, a to bezhotovostně převodem na účet Kupujícího, nebo na účet, ze kterého byly prostředky poukázány

5.2. Odstoupení od kupní smlouvy musí být vždy učiněno v písemné formě či elektronickou poštou, přičemž je účinné prokazatelným doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

5.3. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li Kupující v prodlení s úhradou kupní ceny zboží déle než 3 týdny. Zároveň má v tomto případě Prodávající nárok na smluvní pokutu ve výši 50 % z ceny zboží. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li Prodávající v prodlení s dodáním zboží déle než 2 týdny od sjednaného termínu dodání.

5.4. Kupující není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy za zboží, které bylo dodáno v termínu, v řádném stavu a bez závad.

6 ODPOVĚDNOST ZA VADY (REKLAMACE)

6.1. Prodávající je povinen dodávat Kupujícímu na základě jeho objednávky zboží ve správném počtu, v požadovaných rozměrech, prvotřídní kvalitě a bez zjevných či skrytých závad

6.2. Pokud Kupující zjistí závadu na zaslaném zboží, je povinen neprodleně zdokumentovat její povahu (např. foto) a může následně uplatňovat nárok na reklamaci dle platného Reklamačního řádu

7 OSOBNÍ DATA A OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ

7.1. Při zadání / odeslání Objednávky zboží je Kupující povinen zadat osobní a obchodní data jako jsou IČ, kontaktní údaje, fakturační a dodací adresa apod.

7.2. Kupujícím zadaná data a informace musí být pravdivé, úplné a aktuální. 

7.3. V rámci vzájemné obchodní spolupráce získají jak Kupující, tak Prodávající osobní data a obchodní informace druhé strany. Kupující uděluje podáním objednávky Prodávajícímu souhlas se zpracováním osobních dat. Obě smluvní strany se zavazují, že k datům a informacím získaných od druhé strany v rámci obchodního styku budou přistupovat tak, že:

– je budou považovat za interní a důvěrné, a tak s nimi budou nakládat

– je bez výslovného souhlasu druhé strany nebudou poskytovat třetí osobě

–  je nebudou využívat k jiným účelům, než je obchodní spolupráce a že je nebudou využívat jakýmkoli jiným způsobem, který by mohl poškodit zájmy druhé strany

8 OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV (WEB)

8.1. Obsah webových stránek www.zikaplast.cz je chráněn autorským právem Prodávajícího nebo právy dalších osob. Obsah webových stránek může měnit pouze Prodávající, případně jím pověřený správce webu.

8.2. Obsah webových stránek www.zikaplast.cz nesmí Kupující bez vědomí a písemného souhlasu Prodávajícího jakkoli kopírovat, rozmnožovat, dále šířit či využívat. 

8.3. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Pokud se při užívání webového rozhraní dopustí Kupující jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, je Prodávající oprávněn omezit, pozastavit nebo ukončit Kupujícímu přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě je Kupující dále povinen uhradit Prodávajícímu škodu, která jednáním Kupujícího dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

9 REKLAMAČNÍ ŘÁD

Na nakoupené zboží poskytuje Prodávající záruku dle zákona.       

Záruka na zboží se vztahuje pouze na výrobní vady, nikoli na běžné opotřebení. Stejně tak není možné uplatnit záruku v případě nesprávného používání, skladování zboží, či jeho nesprávné instalace. Z tohoto důvodu doporučujeme pečlivě si pročíst návod k použití (instalaci) a řídit se uvedenými pokyny.

Prodávající:

odpovídá Kupujícímu za to, že v okamžiku převzetí zboží od přepravce (pokud nedošlo k poškození / znehodnocení zásilky přepravcem), splňuje dodané zboží tato kritéria:

– je v dodáno v objednaném sortimentu a množství             
– je vyrobeno ze sjednaného typu materiálu
– je dodáno v deklarované kvalitě
– nemá právní vady, tj. ke zboží nemá majetková práva třetí osoba a zboží je (je-li to potřebné) vybaveno dokumenty potřebnými pro jeho řádné použití.

Kupující:

Je povinen dodané zboží po jeho převzetí od dopravce neprodleně fyzicky zkontrolovat a ujistit se, že bylo dodáno v objednaném sortimentu, počtu a že nevykazuje žádné viditelné vady či poškození.

Má právo uplatnit reklamaci na vadné plnění (na dodané zboží) bez zbytečného odkladu do 2 pracovních dnů od převzetí, v případě že:

 • bylo dodáno v nesprávném počtu či sortimentu
 • vykazuje viditelné vady či poškození

Práva Kupujícího z vadného plnění:

Práva Kupujícího z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem, zejména ustanoveními § 2099 až 2117.

Pokud je vada na dodaném zboží podstatným porušením smlouvy (zboží bylo dodáno v nesprávním počtu, sortimentu, či viditelně poškozené), může Kupující uplatnit tato práva z vadného plnění:

 1. odstranění vady dodáním nového zboží (výměnou za zboží poškozené)
 2. odstoupením od smlouvy (vrácení zboží).

Pokud je vada na dodaném zboží nepodstatným porušením smlouvy (drobné senzorické vady), může kupující požadovat:

 1. přiměřenou slevu z kupní ceny.

 

Uplatnění reklamace

Pro uplatnění reklamace z vadného plnění je Kupující povinen neprodleně kontaktovat Prodávajícího, vyplnit Prodávajícím zaslaný Reklamační protokol a tento následně neprodleně zaslat na kontaktní mail Prodávajícího info@zikaplast.cz

Pokud Kupující považuje vadu na dodaném zboží za podstatné porušení smlouvy, je povinen toto Prodávajícímu náležitým způsobem doložit.

O preferovaném způsobu řešení reklamace je Kupující povinen informovat Prodávajícího při oznámení vady, jinak o něm rozhodne Prodávající. Sjednanou volbu řešení reklamace je možné měnit zpětně pouze po dohodě s Prodávajícím.

Výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy nemůže Kupující požadovat v případě, že nemůže reklamované zboží vrátit Prodávajícímu v tom stavu a množství, v jakém jej obdržel. To neplatí v případě, že Kupující použil část zboží ještě před objevením vady.

Práva na reklamaci z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud

 • o vadě před převzetím zboží věděl nebo vadu sám způsobil
 • se jedná o opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním

 

Postup pro uplatnění reklamace:

 1. Kupující je povinen zboží hned po jeho doručení fyzicky zkontrolovat,
 2. zjistí-li Kupující vadné plnění, které je předmětem reklamace, je povinen ho neprodleně zdokumentovat (nejlépe foto), kontaktovat Prodávajícího, vyplnit zaslaný Reklamační protokol a tento zaslat na kontaktní mail Prodejce,
 3. reklamované zboží doručí Kupující Prodávajícímu zpět, a to jinak než na dobírku (tuto Prodávající nepřebírá). Kupující je zároveň povinen zabalit a odeslat reklamované zboží ve vhodném obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení,
 4. za datum podání reklamace je považováno datum, kdy bylo Prodávajícímu doručeno zboží, jež je předmětem reklamace,
 5. na vyřešení reklamace je ze zákona stanovena 30denní lhůta od podání reklamace. Bez ohledu na tuto lhůtu řeší Prodávající reklamaci neprodleně a v co nejkratším čase,
 6. je-li reklamace uznána jako oprávněná, má Kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, a sice poštovného a balného, které mu s odesláním reklamace vznikly. Kupující bere na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musí uplatnit nejpozději do jednoho měsíce po podání reklamace.

10 ZÁVĚR

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. října 2022.