ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) popisují způsob jakým nakládáme s osobními údaji zákazníků a obchodních partnerů (dále jen „Zákazník“) získanými za účelem obchodní spolupráce, a to buďto prostřednictvím webového rozhraní www.zikaplast.cz  (dále jen „webové rozhraní“) nebo prostřednictvím běžné komunikace v rámci obchodního styku.

Správce osobních údajů

ZíkaPlast.cz s.r.o.
IČO 171 53 069, DIČ CZ17153069
vedená u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou C 42269

Adresa: Na rychtě 17/26, Plzeň 326 00
Mail: info@zikaplast.cz
Tel: 607 554 314

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Co jsou osobní údaje:
Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní fyzickou osobu. Osobními údaji jsou zejména (avšak nikoliv výlučně):

1. identifikační údaje – jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, daňové identifikační číslo (IČ) apod

2. kontaktní údaje – adresa bydliště, adresa fakturační, adresa doručovací, mailová adresa, telefonní kontakt

3. ostatní údaje – například údaje obchodního charakteru v rámci vzájemné obchodní spolupráce, nebo údaje souborů cookies (bude-li na webovém rozhraní aktivována služba Google Analytics)

Jak osobní údaje získáváme:
Osobní údaje získáváme zásadně v rámci vzájemné obchodní spolupráce, a to zejména tak, že Zákazník vyplní objednávkový formulář, nebo zašle objednávku jiným způsobem (mailem, telefonicky), anebo v rámci běžné obchodní komunikace.

Jakým způsobem a proč osobní údaje zpracováváme:
Osobní údaje poskytnuté Zákazníkem při poptávání služby (zakázková výroba) nebo při podání objednávky zboží (nabídka těsnění) formou písemné, telefonické objednávky či prostřednictvím vyplněného formuláře můžeme bez souhlasu zákazníka interně zpracovávat pouze za účelem:

– plnění obchodního závazku – tj. uzavření a plnění obchodní smlouvy, odeslání objednaného zboží, zajištění zakázkové výroby dle objednávky Zákazníka, vyřizování reklamace, vyřizování korespondence a obecně ve vzájemné obchodní komunikaci

– plnění zákonem stanovených povinností – tj. vystavování a archivace účetních a daňových dokladů dle platných zákonných norem, za účelem předepsané účetní evidence apod.

Jakými předpisy se řídíme při zpracování osobních údajů:
Při zpracování a uchování osobních údajů postupujeme v souladu s právním řádem České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Jak dlouhou dobu osobní údaje využíváme:
Osobní údaje Zákazníků získané v rámci poptávání a objednávání služeb nebo zboží využíváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro plnění obchodní smlouvy a následně po dobu nezbytně nutnou pro splnění zákonem stanovených povinností.

Kdo konkrétně osobní data zpracovává:
Ve smyslu nařízení Jsme správcem osobních údajů a tyto zpracováváme výhradně za účelem plnění obchodní spolupráce a zákonem stanovených povinností. Osobní údaje Zákazníků jsme oprávněni předávat i dalším osobám, podílejícím se na plnění Zákazníkem zadané obchodní spolupráce (smlouvy), či na plnění našich povinností (např. smluvní dopravce, účetní evidence apod.)

Dopravcem je:
Česká pošta, s.p., IČO: 47114983

2 PRÁVA ZÁKAZNÍKA V RÁMCI NAKLÁDÁNÍ S JEHO OSOBNÍMI ÚDAJI

Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Pokud není jiný než zákonný důvod, může Zákazník svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat, a to nejlépe písemně prostřednictvím zaslání doporučeného dopisu nebo e mailu. Souhlas lze odvolat také telefonicky. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného do doby odvolání souhlasu se zpracováním.

Právo na přístup k osobním údajům
Zákazník má právo požádat o informaci, jakým způsobem správce osobních údajů provádí zpracování jeho osobních údajů. Zákazník má oprávněný přístup zejména k těmto informacím:

  • Jaký je účel zpracování osobních údajů
  • Jaká je kategorie zpracovávaných osobních údajů
  • kdo jsou příjemci, kterým budou osobní údaje zpřístupněny
  • jaká je doba, po kterou budou osobní údaje uloženy

Zákazník má právo vyžádat si kopii zpracovávaných osobních údajů

Právo na opravu
Pokud jsou osobní údaje Zákazníka nepřesné nebo neúplné, má Zákazník právo požadovat jejich bezodkladnou opravu a/nebo doplnění.

Právo na vymazání / omezení zpracování osobních údajů
Zákazník má právo požadovat výmaz / omezení jeho osobních údajů v případě, že:

  • Jeho osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány;
  • Odvolal souhlas se zpracováním osobních údajů
  • Vznesl námitky proti zpracování osobních údajů;
  • osobní údaje byly zpracovávány protiprávně.


Právo na přenositelnost údajů
Zákazník má právo na získání osobních údajů, které správci dat poskytnul ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a může žádat jejich předání jinému správci osobních údajů.

Jak může zákazník svá práva uplatnit:
Jakožto správce osobních údajů plně respektujeme práva Zákazníka na ochranu jeho osobních údajů a učiníme vše pro jejich účinnou ochranu.

Osobní údaje Zákazníka zpracováváme a uchováváme v elektronické a písemné formě, a to pouze za účelem plnění vzájemné obchodní spolupráce z toho plynoucích zákonných povinností. Při ochraně osobních údajů vyjdeme zákazníkovi maximálně vstříc.  Pokud bude mít zákazník pochybnosti ohledně nakládání s jeho osobními údaji, má právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz).

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 1.října 2022.